Покупката на недвижим имот е свързана с разходването на голяма сума пари, но ключът към осъществяването на успешна сделка е доброто ѝ планиране! Всяка сделка е специфична. Рамките ѝ се поставят от страните, от предпочитанията на купувача, от очакванията на продавача. Но това, което на ПЪРВО МЯСТО трябва да направи купувачът, е да осигури финансирането на сделката,т.е да знае как ще плати цената. Има най-различни варианти – да разполагате със собствени средства, да заема средства от ФЛ, заем от банка под формата на кредит с ипотека и така нататък. В зависимост от формата на финансиране на бъдещата сделка продавачът трябва да предприеме определените стъпки. Ако разчита на финансиране от друг тип, различен от отпускане на банков кредит, и има несигурност в получаване на крайната сума за сделката, подсигурете различното развитие на събитията с подписването на предварителен договор. Той трябва да е изработен по такъв начин, че да може да минимизира риска от загуба на капаро. Най-често срещаната форма на финансиране е чрез отпускането на финансови средства под формата на заем от банка (кредит с ипотека). Процедурата е различна спрямо всяка банка. Но може да се посочат следните основни етапи:

1. Предварителна оценка на кредитоспособността ни от избрана банка. Независимо от оценката на кредитиращата институция всеки потенциален кредитополучател трябва да си направи собствена оценка на кредитоспособността. Тъй като няма определена методика за оценка на собствената ни кредитоспособност, най-често това се извършва, като си направим баланс на приходите и разходите на домакинството. Когато оценяваме разходите, е важно да ги подредим в съответствие с техния приоритет и възможност да бъдат избягнати или отложени във времето. Естествено ще трябва да започнем с разходите свързани с поддръжката на домакинството или бизнеса. След относително постоянните разходи ще трябва да включим някои сезонни разходи, свързани със закупуването на дрехи, почивки и др. Ограничения от определени разходи в повечето случаи ще бъдат необходими и на този етап ще трябва да си отговорим дали сме готови за това. Крайната цел е да се уверим, че ще разполагаме с необходимите средства да обслужваме навреме погасяването на кредита.

2. Избиране и проучаване на недвижимия имот;

3. Достигане на съгласие с продавача;

4. Сключване на предварителен договор за покупко-продажба на имота;

5. Кандидатстване пред съответната банка за отпускането на кредит въз основа предварителна оценка на кредитоспособността .

Банката преценява на базата на доказания от кредитополучателя доход дали и в какъв размер би могла да отпусне кредит. Тук е и моментът, в който банката би поискала и обезпечаване на кредита чрез предоставяне на обезпечения – поръчителство, вписването на ипотеки и други. Важно е да знаем , че не всеки имот може да послужи за обезпечение на кредита. От основно значение тук е статута на дадения имот. От друга страна характеристиките му , като големина, състояние, местоположение и т.н. , влиаят върху пазарната му оценка. А тя на свой ред е от основно значение за размера на кредита , който банката би ни отпуснала . Ако имотът, който ще е предмет на бъдещата сделка, ще послужи за обезпечение на кредита чрез вписване на ипотека върху него се преминава към:

* Предоставяне на изискуемите документи на съответната банка;

* Извършване на оценка на имота от назначен от банката оценител

* Получаване на одобрение за финансиране от съответната банка;

5. Сключване на договор за покупко-продажба на недвижимия имот под формата на нотариален акт пред нотариус (изповядване).

6. Вписване на продажбата и ипотеката в Имотния регистър.

7.След като излезе вписването на осъществената продажба заедно с ипотеката банката отпуска кредита и нарежда паричните средства по сметката на продавача. Не забравяйте, че всяка сделка е специфична и изисква, различен подход, набавянето на различни по брой и вид документи.