гр. Варна, ул. Петко Ю. Тодоров 57, етаж 1, офис 4

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „Five Stars Real Estate“

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА https://fivestars.bg

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Five Stars Real Estate“ от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн https://fivestars.bg, и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от „Five Stars Real Estate“ (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на fivestars.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

„Five Stars Real Estate“ идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://fivestars.bg и на IP адреса на Потребителя.

„Five Stars Real Estate“ има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от „Five Stars Real Estate“.

„Five Stars Real Estate“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, „Five Stars Real Estate“ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

„Five Stars Real Estate“ събира и използва информация за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Five Stars Real Estate“.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Five Stars Real Estate“, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Five Stars Real Estate“, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Five Stars Real Estate“ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „Five Stars Real Estate“ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Five Stars Real Estate“ данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни „Five Stars Real Estate“ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Five Stars Real Estate“ (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Five Stars Real Estate“ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Five Stars Real Estate“, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Five Stars Real Estate“, „Five Stars Real Estate“ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Five Stars Real Estate“.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Сравни офертите

Сравни